واحد كودكان مبتلا به سرطان (امور محک)

واحد کودکان مبتلا به سرطان

اين بخش كه از دو كادر اداری مجرب تشكيل يافته است، موظف به تشكيل پرونده برای كودكان مبتلا به سرطان و بیماری های شبه سرطانی بستری در بيمارستان كودكان تبريز جهت دريافت شماره پرونده محک، دريافت اسناد دارویی و درمانی، ثبت و ارسال اسناد و پيگيري جهت دريافت هزينه های بيماران مي باشد. همچنين تقسيم اقلام ارسالي از موسسه محك از قيبل پوشاک، اسباب بازی، نوشت افزار و ... در  محل جمعيت و بيمارستان كودكان تبريز نيز از ديگر وظايف اين واحد مي باشد.

برخی از فعاليت های اين بخش عبارتند از:

• دريافت مدارک و تشكيل پرونده بيماران تحت پوشش محک (زير 14 سال) و بيماران شبه سرطانی (ضعف سيستم بدنی) تحت پوشش جمعيت
• بررسی مدارک و هزينه هاي درمان اين كودكان و ارسال آنها به محك و يا تامين هزينه ي آنها توسط جمعيت
• ارتباط مستمر با بخش مددكاری موسسه محك تهران به عنوان تنها همكار اين موسسه در شمالغرب كشور
• حضور در بخش خون و آنكولوژي بيمارستان كودكان تبريز به منظور سهولت در جمع آوری مدارک و پرداخت هزينه های درمانی، برای خانواده های ايرانی و مراجعين خارجی

جستجو