دماسنج اهداء

کمک به کودکان مبتلا به سرطان

کمک کنندگان

لیست هدیه دهندگان

نام نام خانوادگی کمپین تاریخ اهدا مبلغ
فضه احمدپور طرح عیدانه 1400 12-18-1399 1,000,000ریال
سعید امیراحسانی طرح عیدانه 1400 12-11-1399 100,000ریال
سعید امیراحسانی طرح عیدانه 1400 12-06-1399 100,000ریال
سعید امیراحسانی طرح عیدانه 1400 12-04-1399 100,000ریال
سعید امیراحسانی طرح عیدانه 1400 12-03-1399 100,000ریال
ناشناس طرح عیدانه 1400 12-02-1399 2,000,000ریال
بهرنگ یکی تا حق عضویت اعضا سال 1398 12-02-1399 600,000ریال
فریده فردوسی کمک به کودکان مبتلا به سرطان 11-29-1399 500,000ریال
احسان شافعي کمک به کودکان مبتلا به سرطان 11-28-1399 1,000,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 11-27-1399 500,000ریال
ناشناس 11-27-1399 1,000,000ریال
مهرداد مقدسی کمک به کودکان مبتلا به سرطان 11-27-1399 100,000ریال
ناشناس طرح عیدانه 1400 11-26-1399 1,000,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 11-20-1399 100,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 11-20-1399 100,000ریال
سعید امیراحسانی طرح عیدانه 1400 11-19-1399 100,000ریال
ناشناس طرح عیدانه 1400 11-11-1399 300,000ریال
ناشناس طرح عیدانه 1400 11-07-1399 500,000ریال
فضه احمدپور طرح عیدانه 1400 11-06-1399 1,000,000ریال
ناشناس طرح عیدانه 1400 11-03-1399 1,000,000ریال

جستجو