دماسنج اهداء

کمک به کودکان مبتلا به سرطان

کمک کنندگان

لیست هدیه دهندگان

نام نام خانوادگی کمپین تاریخ اهدا مبلغ
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 03-15-1399 200,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 03-14-1399 300,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 03-09-1399 250,000ریال
آ یاری کمک به کودکان مبتلا به سرطان 03-07-1399 1,000,000ریال
آ یاری کمک به کودکان مبتلا به سرطان 03-05-1399 1,000,000ریال
محمد حسن قنبری نژاد کمک به کودکان مبتلا به سرطان 03-05-1399 400,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 03-05-1399 1,100,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 03-04-1399 150,000ریال
آ یاری کمک به کودکان مبتلا به سرطان 03-04-1399 1,000,000ریال
علی موسوی کمک به کودکان مبتلا به سرطان 03-04-1399 200,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 03-04-1399 600,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 03-04-1399 500,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 03-01-1399 1,000,000ریال
آ یاری کمک به کودکان مبتلا به سرطان 02-30-1399 1,000,000ریال
ناشناس کمک به کودکان مبتلا به سرطان 02-30-1399 100,000ریال
Ebrahim alizadeh کمک به کودکان مبتلا به سرطان 02-29-1399 200,000ریال
آ یاری کمک به کودکان مبتلا به سرطان 02-29-1399 1,000,000ریال
آ یاری کمک به کودکان مبتلا به سرطان 02-28-1399 750,000ریال
حسین عجمی کمک به کودکان مبتلا به سرطان 02-25-1399 1,000,000ریال
حبیب بویاقچی کمک به کودکان مبتلا به سرطان 02-24-1399 2,000,000ریال

جستجو